Μουσική Προπαιδεία

Classes Μουσική Προπαιδεία
Μουσική Προπαιδεία

Η Μουσική προπαιδεία εφαρμόζει ως γενική αρχή, την συμβολή της μουσικής στην ευρύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού και μέσα από αναγνωρισμένα προγράμματα Προσχολικής και Βασικής Μουσικής Αγωγής έχει ως γενικότερο στόχο εκτός από την δημιουργική απασχόληση του παιδιού με τη μουσική, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του παιδιού μέσα από το παιχνίδι και να έρχεται σε άμεση επαφή με την τέχνη της μουσικής, την κίνηση και το τραγούδι.

Η Μουσική προπαιδεία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (5-7 ετών) περιλαμβάνοντας τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Προσχολικής Μουσικής Αγωγής : 1 χρόνo (5 – 6 ετών)

β) Βασικής Μουσικής Αγωγής : 1 χρόνo (6 – 7 ετών )

Καθένα από τα παραπάνω τμήματα περιέχει διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες και δραστηριότητες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ηλικίες των παιδιών που συμμετέχουν και παίρνουν μέρος σε αυτές. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  1. Μουσικοκινητική αγωγή : Γνωριμία με μουσικές έννοιες μέσω κίνησης – κινητικοί αυτοσχεδιασμοί με χρήση του σώματος σαν ηχητική πηγή, κ.τ.λ. ).
  2. Γνωριμία με τα μουσικά όργανα.
  3. Ακροάσεις: Ανάπτυξη ακοής, ακουστικής μνήμης και ακρόασης διαφόρων ειδών μουσικής.

Μουσική Προπαιδεία

Τμήμα Προσχολικής Μουσικής Αγωγής Το τμήμα Προσχολικής Μουσικής Αγωγής απευθύνεται σε παιδιά 5 – 6 ετών και αποτελεί το πρώτο βήμα των μουσικών τους σπουδών.

  • Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα την εβδομάδα.
  • Διάρκεια σπουδών: 1 έτoς

Τμήμα Βασικής Μουσικής Αγωγής Το τμήμα Βασικής Μουσικής Αγωγής απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά 6 – 7 ετών , που δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε κάποιο τμήμα Προσχολικής Μουσικής Αγωγής και έχει σαν σκοπό να προετοιμάσει και να βοηθήσει τα παιδιά στην σωστή επιλογή κάποιου μουσικού οργάνου.

  • Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα την εβδομάδα.
  • Διάρκεια σπουδών: 1 έτος